Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Studia doktoranckie

STUDIA DOKTORANCKIE

Szczegó?owe informacje o studiach doktoranckich na Wydzia?ach

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t
http://www.uwm.edu.pl/wbz/

(0-89) 523-42-39

 • dziedzina naukowa : nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa : zootechnika

Wydzia? Biologii
http://www.uwm.edu.pl/wbiol/

(0-89) 523-44-48

 • dziedzina naukowa : nauki biologiczne
 • dyscyplina naukowa : biologia

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
http://www.geo.uni.olsztyn.pl/

(0-89) 523- 45-04

 • dziedzina naukowa : nauki techniczne
 • dyscyplina naukowa : geodezja i kartografia

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
http://www.uwm.edu.pl/roln/

(0-89) 523-48-31

 • dziedzina naukowa : nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa : agronomia
 • dyscyplina naukowa : kszta?towanie ?rodowiska

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
http://www.uwm.edu.pl/wmw/

(0-89) 523-34-40

 • dziedzina naukowa : nauki weterynaryjne
 • dyscyplina naukowa : weterynaria

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
http://www.uwm.edu.pl/wnz/

(0-89) 523-34-01

 • dziedzina naukowa : nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa : technologia ?ywno?ci i ?ywienia

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki
http://www.uwm.edu.pl/wnsis/

(0-89) 524-62-88

 • dziedzina naukowa: nauki humanistyczne
 • dyscyplina naukowa: pedagogika

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
http://www.uwm.edu.pl/wosir/

(0-89) 523-37-54

 • dziedzina naukowa : nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa : rybactwo

Akty prawne dotycz?ce funkcjonowania studiów doktoranckich

Zarz?dzenie Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie organizacji studiów doktoranckich (plik w formacie Adobe Acrobat) - 72.40 KB

 

Zarz?dzenie Nr 23 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie okre?lenia minimalnych wymaga? programowych na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie (plik w formacie Adobe Acrobat) - 26.34 KB

 


Ta strona by?a odwiedzana 1115 razy (w tym z UWM 27 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa